Metro Tourism

PDF Download, free and safe download

Faclair gaidhlic is beurla le Eobhan Mac-Eachainn

Faclair gaidhlic is beurla le Eobhan Mac-Eachainn PDF Author: Evan Maceachen
Publisher:
ISBN:
Category : Gaelic language
Languages : gd
Pages : 407

View

Book Description


Scottish Gaelic Studies

Scottish Gaelic Studies PDF Author:
Publisher:
ISBN:
Category : Celtic philology
Languages : en
Pages : 278

View

Book Description


Twentieth Century Publications in Scottish Gaelic

Twentieth Century Publications in Scottish Gaelic PDF Author: Donald John MacLeod
Publisher:
ISBN:
Category : Gaelic imprints
Languages : en
Pages : 204

View

Book Description


Maceachen's Gaelic-English Dictionary

Maceachen's Gaelic-English Dictionary PDF Author: Evan Maceachen
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages :

View

Book Description


Faclair Gaidhlig is Beurla Le Eoghainn Mac Eachainn

Faclair Gaidhlig is Beurla Le Eoghainn Mac Eachainn PDF Author: Evan Maceachen
Publisher:
ISBN:
Category : Scottish Gaelic language
Languages : gd
Pages : 426

View

Book Description


Hebridean Folksongs

Hebridean Folksongs PDF Author: Donald MacCormick
Publisher:
ISBN:
Category : Folk songs, Scottish Gaelic
Languages : en
Pages : 394

View

Book Description


Hebridean Folksongs: Waulking songs from Barra, South Uist, Eriskay and Benbecula. Am bròn Binn [2] ; Ach, a Mhurchaidh òig ghaolaich ; 'S mi dol timcheall na dòirlinn ; Ged is grianach an latha [2] ; Tha an oidhche nochd fuar ; Seathan mac Rìgh Éirinn ; Chailin òig as stiùramaiche [4] ; Calen o custure me [Callino casturame] ; Bha mis' a raoir air an àirigh ; Chaidh mi 'na ghleannain a's t-fhoghar ; Tha caolas eadar mi 's Iain ; Dh'éirich mi moch madainn Chéitein [2] ; Tha 'n t-uisg', tha 'n ceò air na beannan [2] ; Craobhan ó, hòireann o ho ; Dh'éirich mi 's cha robh mi sunndach ; Hùgan nan gù, théid mi dhachaigh ; Cha n-e uiseag a dhùisg mise ; Tha 'n crodh an diu dol air imprig ; Mo shùil silteach, mo chridhe trom [2] ; Chì mi ghrian 's i falbh gu siùbhlach ; 'S trom an dìreadh ; Cha déid mi a Chille Moire ; Chaidh mis' a dh'Eubhal imprig ; Chatriana a dh'fhalbhas gu banail ; O, 's e mo ghaol an Anna [2] ; 'S moch an diu a rinn mi éirigh ; Tha sneachd air na beanna Diùrach ; Cha déid Mòr a Bharraidh bhrònaich ; 'S a Dhia! 's gaolach liom an gille ; A bhradag dhubh a bhrist na glasan ; Tàladh Dhòmhnaill Ghuirm ; Chuala mi 'n dé sgeul nach b'ait liom ; Alasdair mhic Cholla gasda ; A pliuthrag 's a phiuthar [2] ; 'S muladach mi o chionn seachdain ; Coisich, a rùin [4] ; A Mhic a' Mhaoir [2] ; Mo rùn Ailein, hó hò ; Latha dhòmh 's mi ó hó ; Gu dé nì mi nochd ri m' nàire ; 'N robh thu 'sa bheinn [2] ; Gura h-e mo ghaol an t-Iain ; 'S mise bhean bhochd chianail dhuilich ; 'S muladach truagh, 's cianail thà mi ; Chuir iad mise 'n ceann na cléitheadh ; 'S t dhomb bhith falbh, bhith cur umam ; Dhìrich mi suas an Coire Riabhach ; Turadh am muigh ; Fhir a' chinn duibh ; 'S toil liom, 's toil liom, 's toil liom aona-mhac

Hebridean Folksongs: Waulking songs from Barra, South Uist, Eriskay and Benbecula. Am bròn Binn [2] ; Ach, a Mhurchaidh òig ghaolaich ; 'S mi dol timcheall na dòirlinn ; Ged is grianach an latha [2] ; Tha an oidhche nochd fuar ; Seathan mac Rìgh Éirinn ; Chailin òig as stiùramaiche [4] ; Calen o custure me [Callino casturame] ; Bha mis' a raoir air an àirigh ; Chaidh mi 'na ghleannain a's t-fhoghar ; Tha caolas eadar mi 's Iain ; Dh'éirich mi moch madainn Chéitein [2] ; Tha 'n t-uisg', tha 'n ceò air na beannan [2] ; Craobhan ó, hòireann o ho ; Dh'éirich mi 's cha robh mi sunndach ; Hùgan nan gù, théid mi dhachaigh ; Cha n-e uiseag a dhùisg mise ; Tha 'n crodh an diu dol air imprig ; Mo shùil silteach, mo chridhe trom [2] ; Chì mi ghrian 's i falbh gu siùbhlach ; 'S trom an dìreadh ; Cha déid mi a Chille Moire ; Chaidh mis' a dh'Eubhal imprig ; Chatriana a dh'fhalbhas gu banail ; O, 's e mo ghaol an Anna [2] ; 'S moch an diu a rinn mi éirigh ; Tha sneachd air na beanna Diùrach ; Cha déid Mòr a Bharraidh bhrònaich ; 'S a Dhia! 's gaolach liom an gille ; A bhradag dhubh a bhrist na glasan ; Tàladh Dhòmhnaill Ghuirm ; Chuala mi 'n dé sgeul nach b'ait liom ; Alasdair mhic Cholla gasda ; A pliuthrag 's a phiuthar [2] ; 'S muladach mi o chionn seachdain ; Coisich, a rùin [4] ; A Mhic a' Mhaoir [2] ; Mo rùn Ailein, hó hò ; Latha dhòmh 's mi ó hó ; Gu dé nì mi nochd ri m' nàire ; 'N robh thu 'sa bheinn [2] ; Gura h-e mo ghaol an t-Iain ; 'S mise bhean bhochd chianail dhuilich ; 'S muladach truagh, 's cianail thà mi ; Chuir iad mise 'n ceann na cléitheadh ; 'S t dhomb bhith falbh, bhith cur umam ; Dhìrich mi suas an Coire Riabhach ; Turadh am muigh ; Fhir a' chinn duibh ; 'S toil liom, 's toil liom, 's toil liom aona-mhac PDF Author: Donald MacCormick
Publisher:
ISBN:
Category : Folk music
Languages : en
Pages : 394

View

Book Description


Hebridean Folksongs: Waulking songs from Vatersay Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula. Latha bha 'n Ridire ag òl [2] ; Shuidh mi air cnocan an tiùrr ; Dh'éirich mi gu moch Di-luain ; Mìle marbhaisg air a' ghaol [3] ; Thug mi 'n oidhche, ge b'fhad' i ; Tha mo ghaol air Catriana ; 'S nu ri dìreadh 'san dùbhghlaic ; Phiuthar chridhe, chomainn chléibh' ; Trom òr o chalainn ; Lìon mulad, lìon mulad ; Gura mis' tha gu tinn ; Tha mulad, tha mulad ; Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais [2] ; Mhic Iarla nam Bratach Bàna ; Ciad soiridh bhuam dhachaigh ; A Mhic Iain 'ic Sheumais [3] ; Ach a Maighread nan cuiread [3] ; Thogainn fonn gun bhith trom ; Dh'fhalbh mo rùn bho chionn seachdain ; Chunnaic mis' an t-òg uasal ; Ó, daonnan, daonnan, daonnan [2] ; Dh'fhalbh rùn 's dh'fhàg e 'n caladh ; Ó, 's fhada bhuainn Anna ; Hó, mo nighean dubh, till, till ; Clò Mhic 'ille Mhìcheil ; 'S muladach, 's muladach thà mi ; O hao, o hao, 's mi fo mhìngean [2] ; Cumha banntrach Shanndraidh ; A Dhòmhnaill Dhuinn, ma rinn thu m' eugcoir ; Gur h-è mo ghille dùbhdhonn [2] ; Chunnaic mise mo leannan [2] ; Gura mis' tha fo mhulad, tha lionn-dubh air mo lìonadh [2] ; Gura mise tha fo Mhulad an Tìr a' Mhurain 's an t-Sìobain ; 'S 'ga innse cha dèid mi ; 'Ille dhuinn bhòidhich [3] ; Fhir bhuidh' an deagh-nàdair ; Ó, 's toil liom an nìghneag ; Cha déid mi do dh'fhear gun bhàta ; Chaidh mo lothag air chall [2] ; Cha n-eil mi gun mhulad orm ; Cà na dh'fhàg thu m'fhichead gini ; Có nì mire rium ; Nighean donn bheadarrach, ho ró ; Hug hòireann ó, 's e m'aighear ì ; Mhic 'ic Ailein, seasgair sìobhalt' ; Òganaich dhiunn a rinn m'fhàgail [2] ; Bheir soiridh, soiridh bhuam ; Thug an latha gu dìle

Hebridean Folksongs: Waulking songs from Vatersay Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula. Latha bha 'n Ridire ag òl [2] ; Shuidh mi air cnocan an tiùrr ; Dh'éirich mi gu moch Di-luain ; Mìle marbhaisg air a' ghaol [3] ; Thug mi 'n oidhche, ge b'fhad' i ; Tha mo ghaol air Catriana ; 'S nu ri dìreadh 'san dùbhghlaic ; Phiuthar chridhe, chomainn chléibh' ; Trom òr o chalainn ; Lìon mulad, lìon mulad ; Gura mis' tha gu tinn ; Tha mulad, tha mulad ; Mhurchaidh bhig, a chinn a' chonais [2] ; Mhic Iarla nam Bratach Bàna ; Ciad soiridh bhuam dhachaigh ; A Mhic Iain 'ic Sheumais [3] ; Ach a Maighread nan cuiread [3] ; Thogainn fonn gun bhith trom ; Dh'fhalbh mo rùn bho chionn seachdain ; Chunnaic mis' an t-òg uasal ; Ó, daonnan, daonnan, daonnan [2] ; Dh'fhalbh rùn 's dh'fhàg e 'n caladh ; Ó, 's fhada bhuainn Anna ; Hó, mo nighean dubh, till, till ; Clò Mhic 'ille Mhìcheil ; 'S muladach, 's muladach thà mi ; O hao, o hao, 's mi fo mhìngean [2] ; Cumha banntrach Shanndraidh ; A Dhòmhnaill Dhuinn, ma rinn thu m' eugcoir ; Gur h-è mo ghille dùbhdhonn [2] ; Chunnaic mise mo leannan [2] ; Gura mis' tha fo mhulad, tha lionn-dubh air mo lìonadh [2] ; Gura mise tha fo Mhulad an Tìr a' Mhurain 's an t-Sìobain ; 'S 'ga innse cha dèid mi ; 'Ille dhuinn bhòidhich [3] ; Fhir bhuidh' an deagh-nàdair ; Ó, 's toil liom an nìghneag ; Cha déid mi do dh'fhear gun bhàta ; Chaidh mo lothag air chall [2] ; Cha n-eil mi gun mhulad orm ; Cà na dh'fhàg thu m'fhichead gini ; Có nì mire rium ; Nighean donn bheadarrach, ho ró ; Hug hòireann ó, 's e m'aighear ì ; Mhic 'ic Ailein, seasgair sìobhalt' ; Òganaich dhiunn a rinn m'fhàgail [2] ; Bheir soiridh, soiridh bhuam ; Thug an latha gu dìle PDF Author: Donald MacCormick
Publisher: Oxford University Press, USA
ISBN:
Category : Folk music
Languages : en
Pages : 458

View

Book Description
This volume presents forty-seven waulking songs recorded in South Uist, Barra, and the adjacent smaller islands between 1938 and 1965. Intensely evocative of the seventeenth- and eighteenth-century Highlands and Islands, these songs are one of the most interesting folk survivals of western Europe. Documenting a remarkable oral tradition of folkmusic, this work contains an analysis of the motifs found in the older waulking sounds, musical notes by Francis Collinson, and a chapter listing the songs in the three volumes.